Programma


09.15 uur

Ontvangst deelnemers


09.45 uur

Welkom door de dagvoorzitter
Coen Braan, manager Corporate Accounts, specialist Tijdelijke Verhuur & Leefbaarheid en tendercoördinator bij Ad Hoc


09.55 uur

Het begint bij echt contact
Incasso is een administratief proces. Het hangt aan elkaar van procedures en standaardhandelingen. Bij nette betalers is dat geen probleem. Bij mensen die betalen moeilijk vinden, is dat juist het begin van het probleem. Het creëert niet alleen de betalingsachterstand, het normaliseert deze ook. Op het laatst zijn debiteur en crediteur er zo aan gewend dat het bijna raar zou zijn om gewoon op tijd de huur te betalen of te ontvangen. De kern van contact, echt contact, is dat je je verplaatst in de ander. In dit geval de moeizame betaler. Daar past geen administratief proces op, maar maatwerk. Natuurlijk zijn we ons daar de afgelopen jaren, misschien wel decennia, langzaam maar zeker bewust van geworden. Het woord klantgedreven ligt ons in de mond bestorven. En heel veel incassomedewerkers willen echt niets liever dan hun wanbetalers helpen. Maar het gaat niet om klanten. En dus ook niet om klantgedreven. Het gaat over huurders, mensen zonder alternatief. Ze zijn op ons aangewezen voor een huis. En het gaat niet om wanbetalers, maar om mensen met financiële problemen. Mensen die het moeten rooien in een ingewikkelde wereld, die er steeds meer op uit lijkt te zijn om het gewone mensen zo moeilijk mogelijk te maken.
Het verhaal van Marco gaat over het hervinden van de menselijke maat in de incassoprocedure. Over andere woordkeuzes, andere vormen van contact, andere afspraken en andere resultaten.
Marco de Wilde, directeur-bestuurder Woonstede


10.25 uur

Actualiteiten en het KBvG-rapport 'Schulden in perspectief'
KBvG belicht in haar rapport ‘Schulden in perspectief’ een aantal duurzame oplossingen voor schulden, met oog voor alle betrokkenen. Vanuit verschillende gezichtspunten worden oplossingen voorgesteld die de hele invorderings- en schuldenketen ten goede komen en bijdragen aan een eerlijker invordering: betalen als dat kan, helpen waar nodig. Gerechtsdeurwaarder Paul Otter praat u hierover bij en zal ook aandacht besteden aan de actualiteit.
Paul Otter, bestuurslid Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders KBvG, gerechtsdeurwaarder, directeur Social Responsibility en SyncassoLab bij Syncasso


10.55 uur

Succesvolle initiatieven bundelen
Mensen met financiële zorgen verdienen hulp die hen zo snel mogelijk schuldenrust geeft en die hen verder helpt op weg naar een financieel stabiele toekomst. De NVVK, de branchevereniging voor financiële hulpverleners, combineert daarom innovaties en biedt ze aan haar leden aan. Saneringskredieten als middel om schulden op te lossen, collectief schuldregelen als methode om het administratieve deel van het werk van schuldhulpverleners te minimaliseren en het Schuldenknooppunt voor een snelle communicatie tussen schuldeisers en schuldhulpverleners. Deze aanpak ondersteunen we met het afsluiten van convenanten met schuldeisers, waardoor de hulp nog soepeler kan verlopen. Aan de voorkant zetten we in op vroegsignalering om problemen eerder in beeld te krijgen. In zijn presentatie neemt NVVK-voorzitter Marco Florijn u mee langs deze initiatieven. Hij legt uit hoe ze bijdragen aan een betere kwaliteit van de schuldhulpverlening in ons land.
Marco Florijn, voorzitter Nederlandse Vereniging voor schuldhulpverlening, sociale kredietverlening en maatschappelijke bewindvoering NVVK, programmaleider Jongeren INC bij FNO Zorg voor Kansen


11.25 uur

Koffie/theepauze


11.55 uur

Graag stellen wij aan u voor: Mind2Pay en Hafkamp Groenewegen Gerechtsdeurwaarders


12.05 uur

Mensen met schulden: pechvogels of profiteurs?
Schulden zijn in de publieke opinie een teken van falen. Het is veilig om zo te denken: want dat ontslaat de rest van de maatschappij van de verantwoordelijkheid om er iets tegen te doen. Mensen met schulden zijn gewoon mislukkelingen. Een beeld dat wordt versterkt door een landelijke overheid die dweept met de hardwerkende, succesvolle Nederlanders en wantrouwen wekt ten opzichte van uitkeringstrekkers. Bovendien lijkt er in Den Haag weinig urgentie om armoede structureel aan te pakken. Hoe staan vooroordelen tegenover mensen met schulden in de weg van échte oplossingen?
Irene van den Berg, journalist en columnist, gespecialiseerd in financiële psychologie


12.35 uur

Lunchpauze


13.30 uur

Huurschuld: de schaamte voorbij
Het niet op tijd betalen van de huur kan vele oorzaken hebben. Corporaties zien veelal het effect van die oorzaken, namelijk een huurachterstand. Zij stellen alles in het werk om dit vroegtijdig te signaleren en de huurder te helpen bij mogelijke oplossingen. Maar het is belangrijk dat we ook kijken naar de mogelijke oorzaken; de schaamte van mensen dat ze financieel tekort komen, het onvermogen om de eigen financiën te managen, de onbekendheid met aanvullende regelingen en hulp. Het signaleren van die mogelijke oorzaken zou nu onze prioriteit moeten hebben.
Martin van Rijn, voorzitter Aedes vereniging van woningcorporaties


13.50 uur

Changement - naar de sessiezalen


14.00 uur

Eerste ronde sessies

1. Sociale trajecten volgens de SRCM norm
Aan menig gerechtsdeurwaarder hangt het etiket 'zeg het met exploten'. Verhuurders stellen om die reden vaak het uitbesteden van een huurachterstand uit. Dit lijkt sociaal, maar in de praktijk is dit vaak juist niet zo. Gerechtsdeurwaarders die voldoen aan de SRCM-norm prevaleren in het oplossen in plaats van het uitvoeren. Hiermee wijzigt de positie van sluitstuk in de keten naar schakel in de keten. In zijn nieuwe rol als regisseur in het incassotraject kiest de gerechtsdeurwaarder voor een persoonlijke benadering en maakt hij welbewuste keuzes. Vanuit een positieve benadering wordt de persoonlijke situatie van de huurder meegewogen in de keuze van de maatregel. De incassotrajecten volgens de SRCM-norm bieden perspectief voor het aflossen van de schuld voor zowel huurder als verhuurder. Een belangrijk onderdeel hiervan is proportionaliteit. De gerechtsdeurwaarder zorgt voor balans tussen het treffen van een maatregel en het kostenverhogende effect daarvan. Bij het treffen van een betalingsregeling ligt de focus op stabilisatie van de huurachterstand en het duurzame karakter van de regeling. Het vertalen van de SRCM-normen in de nieuwe werkwijze van de gerechtsdeurwaarder straalt vertrouwen uit in plaats van wantrouwen. In april 2021 werd de werkwijze van Hafkamp Groenewegen gerechtsdeurwaarders gecertificeerd volgens de normen van Social Responsible Credit Management (SRCM). Mark Hafkamp stond in 2007 aan de wieg van Sociaal Verantwoord Incasseren. 
Mark Hafkamp, algemeen directeur Hafkamp Groenewegen Gerechtsdeurwaarders

2. Vaker, sneller, verder komen in de huurincasso (VOL, inschrijven kan wel in ronde 2, sessie 9)
Een huurincassoproces met effect is respectvol, empathisch, persoonlijk, helder, drempelverlagend, vertrouwenwekkend. Maar hoe geef je daar nou eigenlijk praktisch invulling aan? Doel van deze workshop is bewust(er) gebruik te leren maken van gedragswetenschappelijke kennis om de kans te vergroten dat huurders duurzaam aan de slag gaan met hun financiële problemen. Je maakt kennis met wetenschappelijk bewezen effectieve gesprekstechnieken en -strategieën. Vaker, sneller, verder komen in de huurincasso. Dat is de ambitie!
Marc Anderson, hoofdtrainer bij Social Force en docent aan de Hogeschool Utrecht

3. Huisbezoek bij betaalachterstanden
In deze workshop leert u op hoofdlijnen hoe u het eerste contact aan de deur legt en hoe u inzicht kunt krijgen in de schuldenproblematiek van uw huurder. Tevens leert u hoe u met weerstand kunt omgaan en hoe motiverende gespreksvoering als techniek ingezet kan worden.
Roman Talman, coach en trainer op het gebied van loopbaanontwikkeling en communicatieve vaardigheden met oog voor de juiste verhoudingen op de werkvloer

4. De kloof tussen hoogopgeleide hulpverleners en laagopgeleide mensen
Waarom weigeren arme mensen vaak hulp? Wantrouwen? Schaamte? Geen zwakte tonen? Teveel wijsheid van bovenaf?
Deze sessie gaat over hoe de inzet van ervaringsdeskundigen de kloof kan helpen overbruggen.
Martin Pragt, senior ervaringsmedewerker Sterk uit Armoede


15.00 uur

Koffie/theepauze en changement


15.30 uur

Tweede ronde sessies

5. We laten pas los wanneer het écht kan!
Met nazorg bereiken we een duurzame structurele oplossing van schulden. Belangrijk, want als huurders tóch terugvallen in wanbetalingsgedrag, wat heeft het schulden oplossen dan voor zin? Uit de landelijke benchmark bleek dat de recidive cijfers van de schuldhulpvragers in de gemeente Krimpenerwaard de laagste zijn van Nederland. Zij bieden hun hulpvragers nazorg om deze duurzaamheid te bereiken.
Nicoline en Carla praten de deelnemers bij over hun manier van werken om terugval in schulden te voorkomen. De persoonlijke aanpak, toegankelijkheid en verbinding met alle betrokkenen is hierbij de rode draad. Maar hoe blijven zij verbonden nadat het traject is afgerond? En hoe nemen zij de maat om in te schatten waar nog ondersteuning nodig is? Is er een rol weggelegd voor de corporaties? In deze workshop bieden zij inzichten over het succes van nazorg en belang van samenwerking.
Nicoline van der Hoek, beleidsadviseur Sociaal Domein en Carla Neefs, consulent schulddientsverlening bij de Gemeente Krimpenerwaard

6. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: stand van zaken
Sinds 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd en hebben gemeenten een wettelijke taak ten aanzien van de vroegsignalering van schulden. Gemeenten bereiken met de berichten over achterstanden van door de wet aangewezen schuldeisers een nieuwe doelgroep. Ervaringscijfers van ruim 100 gemeenten die al eerder van start gingen met vroegsignalering laten zien dat 38% van deze doelgroep door gemeenten geholpen kan worden met een korte en goedkopere interventie. 30% van inwoners met al grotere schuldproblemen met een hulpvraag kwam door vroegsignalering eerder in beeld waardoor de te saneren schuld kleiner bleef. Dit blijkt uit de monitor Vroegsignalering Schulden.
Corporaties moeten ook betalingsachterstanden melden bij hun gemeente. De wetswijziging maakt dat gemeente en corporatie gegevens over betalingsachterstanden mogen uitwisselen. Welke afspraken maken zij met gemeenten en wat is de rol van de door landelijke koepels ontwikkelde modelovereenkomst daarbij? Wat zijn de ervaringen van woningcorporaties hierbij? Zijn de afspraken naar tevredenheid
Fons Lustenhouwer en Ellen Hennekens nemen u mee in de gemaakte afspraken, de ervaringen tot nu en vernemen graag uw successen of dilemma’s.
Henk Heinhuis, manager incasso & debiteurenbeheer bij Eigen Haard, licht toe welke afspraken corporaties en de gemeente Amsterdam over vroegsignalering hebben gemaakt en welke invloed de gewijzigde Wgs hierop heeft.
Fons Lustenhouwer, senior projectleider Platform31, Ellen Hennekens, senior beleidsadviseur NVVK en Henk Heinhuis, manager incasso & debiteurenbeheer Eigen Haard

7. Het Aedes huurincassoproces en Omdenken
In deze workshop laat Mind2Pay u zien hoe zij het Aedes huurincassoproces volledig hebben toegepast en daarna een stap verder zijn gegaan. Met behulp van robotisering, vroegsignaleringstechnieken en een volledig geautomatiseerd output management heeft Mind2Pay het huurincassoproces verder omgedacht en naar een veel hoger plan gebracht. Hierdoor is er meer tijd beschikbaar voor persoonlijke aandacht en maatwerk voor die huurders die dit nodig hebben. In deze workshop krijgt u inzicht hoe het gebruik van innovatieve technologie juist resulteert in een socialer huurincassoproces waarvan zowel de medewerkers als de huurders baat hebben.
Wim Brugman, management team member Mind2Pay

8. Zonder keten geen resultaat
Ketenpartners hebben elkaar nodig voor het oplossen van schulden, maar vaak komen schulden niet alleen. Hoe zorgen we met elkaar voor een duurzame oplossing die echt perspectief biedt, waarbij we komen tot het beste resultaat? Op welke manier kunnen corporatie en hulpverlening elkaar versterken? Welk initiatief past bij de corporatie en kan de corporatie ook wensen aandragen? Rudolph de Groot en Anika Jansen van Staedion nemen je mee in de zoektocht van de afgelopen jaren, de huidige resultaten en een blik op de toekomst.
Rudolph de Groot, manager creditmanagement Staedion en Anika Jansen, teamleider creditmanagement Staedion

9. Vaker, sneller, verder komen in de huurincasso (wegens grote belangstelling herhaling van sessie 2)
Een huurincassoproces met effect is respectvol, empathisch, persoonlijk, helder, drempelverlagend, vertrouwenwekkend. Maar hoe geef je daar nou eigenlijk praktisch invulling aan? Doel van deze workshop is bewust(er) gebruik te leren maken van gedragswetenschappelijke kennis om de kans te vergroten dat huurders duurzaam aan de slag gaan met hun financiële problemen. Je maakt kennis met wetenschappelijk bewezen effectieve gesprekstechnieken en -strategieën. Vaker, sneller, verder komen in de huurincasso. Dat is de ambitie!
Marc Anderson, hoofdtrainer bij Social Force en docent aan de Hogeschool Utrecht


16.30 uur

Einde studiedag met een hapje en een drankje

Partners

Partners
Partners
Terug naar boven